پروژه های جدا از شبکه (آفگرید)

برق باغ و ویلا

پروژه های متصل به شبکه (آنگرید)

درآمد زایی